Wybierz język:
 • Polski
 • Angielski
 • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony

Wszystkie abstrakty i artykuły powinny być wysłane na adres: francisco.dias@ipleiria.pt

STRESZCZENIE:

Autorzy proszeni są o zgłaszanie streszczeń zgodnie z tematami seminarium. Streszczenie powinno być napisane w języku angielskim (tylko format MS Word), nie więcej niż 250 słów. Wszystkie streszczenia powinny zawierać:

 • Tytuł: Tytuł powinien być krótki, preferowany – mniej niż 15 słów
 • Autor(zy): Należy umieścić dane kontaktowe autora obejmujące: imię i nazwisko, organizację/firmę, telefon/fax, e-mail i pełen adres
 • Słowa kluczowe: Max. 5 słów kluczy
 • Opis: Krótkie streszczenie z wyszczególnieniem problemu, który ma być omawiany
 • Cele: Proszę zdefiniować “namacalne i mierzalne” cele pracy prezentowanej w referacie
 • Metodologia: Należy krótko opisać zastosowaną metodologię, dzięki której zrealizowano wyznaczone cele
 • Wyniki: Syntetyczny opis wyników badań.

 

PEŁNY REFERAT:

Wszystkie zgłoszone referaty muszą być oryginalnymi badaniami naukowymi, które nie były dotychczas prezentowane na innych konferencjach lub publikowane w jakichkolwiek czasopismach.

A) Długość referatu:

Długość referatu musi wynosić od 12 do 30 stron lub w przybliżeniu od 3500 do 8000 słów. Krótsze lub dłuższe referaty będą rozpatrywane według uznania Komitetu Organizacyjnego.

B) Styl rękopisu:

Praca powinna zostać napisana wg następujących zasad: podwójny odstęp, Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, format A-4.

Uwagi powinny być nanoszone tylko jeśli są absolutnie konieczne. Należy je oznaczyć kolejno numerami w tekście i opisać na końcu artykułu.

Stosowanie wyróżnień, podkreśleń, italika i wielkich liter powinno być konsekwentne i w miarę możliwości ograniczone do minimum.

Tabele i ilustracje nie będą odtwarzane w kolorze, więc autorzy są proszeni o zaprezentowanie ich w taki sposób, aby informacje, które zawierają były czytelne w wersji biało-czarnej.

Tabele i ilustracje powinny być wpasowane w tekst. Krótki opisujący tytuł powinien pojawić się powyżej każdej tabeli i poniżej każdej ilustracji, i źródła powinny być rozpoznawalne i umiejscowione poniżej w obu przypadkach.

Odniesienia, cytaty i ogólny styl referatu powinny być pisane wg stylu APA (http://www.apastyle.org).  APA podręcznik jasno podaje instrukcje dotyczące interpunkcji, literowania, skrótów, wzorów statystycznych, itd.

C) Dane na stronie tytułowej

Autorzy muszą umieścić następujące dane:

 • Imię i nazwisko autora;
 • Tytuł (autor, np. Profesor, Dr, mgr);
 • Stowarzyszenie i adres instytucji;
 • Adres do korespondencji;
 • Numer telefonu;
 • E-mail;
 • Krótka biografia autora (około 75 słów).

W przypadku współautorstwa, te same dane należy podać dla każdego autora.

 • ZAPROSZENI PRELEGENCI

Dimitrios Buhalis

Profesor Dimitrios Buhalis jest ekspertem w dziedzinie Zarządzania Strategicznego i Marketingu ze specjalizacją w zakresie  Technologii i Turystyki. Profesor kieruje  Katedrą Turystyki i pełni obowiązki wicedyrektora Międzynarodowego Centrum Badań nad Turystyką i Hotelarstwem (ICTHR).  Dyrektor eTourismLab i dyrektor Instytutu Turystyki John’a Kent’a w Wyższej Szkole Turystyki, Uniwersytetu Bournemouth, a także profesorski obserwator Senatu Uniwersytetu Bournemouth . Profesor Buhalis prowadzi badania w zakresie eTourism i pracuje z zespołem Bournemouth nad wprowadzeniem technologii we wszystkich aspektach badań i nauczania turystyki. W 2009 roku z powodzeniem przeprowadził Uniwersytet w Bournemouth przez proces certyfikacji UNWTO. TedQual i jest przedstawicielem Uniwersytetu Bournemouth przy Światowej Organizacji Turystyki ONZ. W uznaniu jego zasług, wybrany został w sierpniu 2009 roku  członkiem Międzynarodowej Akademii Badań Turystyki. W kwietniu 2010, Dimitrios został prezydentem Międzynarodowej Federacji Technologii Informacyjnych w Podróży i Turystyce (IFITT).

Alexis Papathanassis

Od 2005 r. dr Alexis Papathanassis jest profesorem Zarządzania Turystyką Morską i e-Turystyką w Bremerhaven University of Applied Sciences. Dr Alexis Papathanassis  jest Dziekanem ds. Dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Biznesu, Dyrektorem Współzarządzającym Instytutu Turystyki Morskiej i współzałożycielem Towarzystwa Badań nad Turystyką Morską. Jest także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bremie i Rosyjskiej Akademii Handlu Zagranicznego, a także członkiem Niemieckiego Towarzystwa Badawczego Turystyki.

Carlos Costa

Carlos Costa jest profesorem na Uniwersytecie w Aveiro (Portugalia) i redaktorem portugalskiego wydania Tourism & Development Journal. Jest również liderem grupy badawczej w zakresie turystyki w tej uczelni. Posiada doktorat i tytuł zawodowy magistra w dziedzinie turystyki (uzyskany na Uniwersytecie w  Surrey, Wielka Brytania) oraz tytuł zawodowy inżyniera w zakresie planowania miejskiego i regionalnego (uzyskany na Uniwersytecie w  Aveiro). Carlos Costa jest koordynatorem technicznym i naukowym spin-off- u pod nazwą idtour, który opiera się na szerokiej sieci krajowych i zagranicznych naukowców, badaczy i specjalistów z kilku dziedzin naukowych turystyki. Opublikował wiele książek i artykułów, głównie na tematy planowania turystyki i zarządzania turystyką.

Antonio Magliulo 

Przewodniczący Komitetu Akademickiego NECSTouR (Sieć Europejskich Regionów dla Zrównoważonej i Konkurencyjnej Turystyki).  Członek Komitetu Redakcyjnego: "Rivista di Scienze del tourismo", "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", "Journal of Tourism and Services", "Storia del pensiero economico". Członek Europejskiego Towarzystwa Historii Myśli Ekonomicznej (ESHET). Członek CIRT (Międzyuczelnianego Centrum Badań w Turystyce). Członek Włoskiego Towarzystwa Turystyki Nauk (SISTUR).

 

Francisco Dias

Francisco Dias uzyskał  stopień doktora nauk w turystyce na Uniwersytecie w Perpignan, Francja. Studia magisterskie ukończył na  Uniwersytecie Moskiewskim (MGU) z zakresu neuropsychologii oraz w zakresie psychologii społecznej na Uniwersytecie w Porto. Obecnie  jest profesorem Szkoły Turystyki i Technologii Morskiej - IPLeiria - Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia) i członkiem GITUR - Tourism Research Unit z IPLeiria. Jako redaktor naczelny European Journal of Tourism, Hotelarstwo i Rekreacja dąży do stworzenia sieci badawczej w zakresie turystyki. Jako profesor wizytujący, współpracuje w ramach studiów podyplomowych  z Uniwersytetem UNIVATES, w Lajeado, Brazylia. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Turystyki i przewodniczącym Międzynarodowej Konferencji na temat kina i turystyki. Jego zainteresowania badawcze są szerokie, począwszy od kreowania marek w turystyce do metodologii badań w zakresie turystyki.

Lóránt Dávid

 

Dr Lóránt Dawid, absolwent historii, geografii, Studiów Europejskich i Turystyki . Jest profesorem turystyki w Károly Róbert College, Gyöngyös i honorowym profesorem nadzwyczajnym w Szent István University w Gödöllő na Węgrzech.

W 2008 roku uzyskał tytuł "Jean Monnet Professor". Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, publikowaniu, a także szerokie zainteresowania badawcze w turystyce, rozwoju regionalnym oraz badaniu środowiska. Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła  Zarządzania i Administracji oraz  Nauk o Środowisku. Niedawno  podjął badania nad zarządzaniem turystyką. Jest autorem i edytorem ponad 10 książek oraz ponad 250 artykułów i rozdziałów w książkach, działa w wielu międzynarodowych projektach badań i stowarzyszeniach edukacyjnych. Pełni funkcję tzw. "visiting professor" w Polsce, Kanadzie, Słowacji, Rumunii, Austrii, Kazachstanie, Rosji, Indiach i Egipcie.

 

Ewa Dziedzic

Ewa Barbara Dziedzic, dr hab., prof. Szkoły Głównej Handlowej SGH w Warszawie, kierownik Katedry Turystyki. Jest absolwentką SGH, w której uzyskała stopień zawodowy i wszystkie stopnie naukowe w oparciu o rozprawy z zakresu ekonomicznych zagadnień turystyki. W pracach badawczych koncentruje się na problemach oddziaływania turystyki na obszary recepcyjne, konkurencyjności gospodarki turystycznej i badaniach marketingowych w turystyce. Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce, a następnie kierowała zespołami przygotowującymi ten rachunek. Współpracowała i współpracuje z odpowiedzialnymi za turystykę organami administracji publicznej uczestnicząc w zespołach zajmujących się doskonaleniem systemu monitorowania rozwoju turystyki w Polsce.

Sofia Eurico

Sofia Eurico posiada stopień doktora turystyki - Uniwersytetu Algarve (Portugalia). Jest koordynatorem kierunku Turystyka w Instytucie Politechniki w Leirii i stowarzyszonym członkiem Turystycznej Grupy Badawczej (GITUR). Co więcej, jest redaktorem naczelnym Europejskiego Dziennika Turystyki, Hotelarstwa i Rekreacji oraz koordynuje grupę roboczą – zajmująca się możliwościami zatrudnienia w ESTM (Wyższej Szkole Turystyki i Technologii Morskiej). Jej zainteresowania badawcze obejmują turystykę w szkolnictwie wyższym, możliwości zatrudnienia, zrównoważony rozwój oraz etykę środowiskową.

 

 

 

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOURISM, HOSPITALITY AND RECREATION